1. Natrag na početnu stranicu
  2. Pravna pitanja | Uvjeti i odredbe

1. Tumačenje
U ovim uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu „Uvjeti”):
„Ugovor” znači ugovor između Nas i Vas za nabavu Robe, a proizlazi na temelju Vašeg pisanog prihvaćanja Naše ponude ili na drugi način putem pisanog ili usmenog ugovora između Nas i Vas, uključujući ove Uvjete i sve Posebne uvjete;
„Roba” znači proizvodi dogovoreni u Ugovoru koje Vam dostavljamo;
„Posebni uvjeti” znače sve posebne uvjete koji se odnose na nabavu Robe za Vas, a koji su navedeni u Našoj ponudi ili su na drugi način navedeni u pisanom ugovoru između Nas i Vas. U slučaju sukoba između ovih Uvjeta i Posebnih uvjeta, prevladat će Posebni uvjeti;
„Mi/Nas” znači tvrtka Kenwood Limited (matični br. tvrtke 0872044) sa sjedištem na adresi New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH; i
„Vi/Vaš” znači osoba, tvrtka ili kompanija koja kupuje robu od Nas
 
2. Narudžbe
2.1 Ugovor se temelji na ovim Uvjetima, uključujući bilo koje Posebne uvjete, osim u slučaju isključenja svih drugih uvjeta i odredbi, a izmjena ili dopuna bilo koje odredbe Ugovora neće stupiti na snagu ako nije u pisanom obliku i potpisana od strane ili u ime svakog od Nas i Vas. Radi izbjegavanja sumnje, Naše prihvaćanje Vaše narudžbe ne podrazumijeva prihvaćanje uvjeta i odredbi priloženih ili potvrđenih u vezi s bilo kojom takvom narudžbom.
2.2 Sve ponude izdaju se na temelju toga da ugovor neće stupiti na snagu dok Vi ne prihvatite Našu ponudu u pisanom obliku ili dok Mi ne sklopimo pisani ugovor s Vama.
2.3 Uvjeti sadržani u bilo kojoj ponudi obično će ostati fiksni ako se povezani Ugovor sklopi unutar dvadeset osam (28) dana od datuma ponude, pod uvjetom da je prethodno nismo povukli.
2.4 Nećemo snositi odgovornost prema Vama dok ne primimo Vašu pisanu suglasnost za našu ponudu ili dok ne sklopimo pisani ugovor s Vama.
2.5 Svi savjeti ili preporuke koje smo pružili Mi ili Naši zaposlenici, agenti ili podugovarači u vezi s Robom, a koji nisu potvrđeni u pisanom obliku, slijedite i provodite potpuno na Vašu odgovornost te Mi nismo odgovorni ni za koje savjete ili preporuke koji nisu tako potvrđeni
 
3. Cijene i plaćanje
3.1 Na ispostavljenim računima bit će cijene koje su važeće na dan otpreme. Pogreške i propusti u vezi s bilo kojom cijenom podliježu Našem ispravku u razumnom roku.
3.2 Nijedna cijena ne uključuje porez na dodanu vrijednost, osiguranje i troškove utovara, istovara i ugradnje, čije ćete iznose platiti dodatno pri dospijeću iznosa za Robu.
3.3 Možemo Vam ispostaviti račun za Robu ili bilo koju ratu za Robu u bilo kojem trenutku nakon isporuke Robe ili isplate Robe, a plaćanje za Robu obavlja se u valuti u kojoj Vam je izdan račun u roku od trideset (30) dana od datuma ispostavljanja računa.
3.4 Vrijeme plaćanja je obvezujuće i Vaše neplaćanje u skladu s ovim Uvjetima daje nam pravo da, ne dovodeći u pitanje Naša prava na naknadu štete, obustavimo isporuku Robe ili poništimo Ugovor i sve druge ugovore koje možda imamo sklopljene s Vama.
3.5 Uz Naša prava iz uvjeta 3.4, odgovorni ste za plaćanje kamata (koje se obračunavaju mjesečno) na sve iznose koji su nepodmireni (prije i nakon presude) po stopi od tri posto (3 %) iznad osnovne stope banke Barclays Bank Plc trenutačno na snazi, a koje se obračunavaju na dnevnoj osnovi do obavljanja plaćanja.
 
4. Isporuka
4.1 Vrijeme isporuke nije obvezujuće u okviru Ugovora, a navedeni datum isporuke smatra se samo procjenom. Zadržavamo pravo na produljenje vremena isporuke na razumna razdoblja ako dođe do kašnjenje zbog događaja izvan naše razumne kontrole („događaj više sile”).
4.2 Ako Vam je potrebna prethodna obavijest o približnom vremenu isporuke, to mora biti navedeno pisanim putem u Vašoj narudžbi.
4.3 Mjesto isporuke Vaše je uobičajeno mjesto poslovanja.
4.4 Ako iz bilo kojeg razloga Vi ne uspijete prihvatiti isporuku Robe kada je spremna za dostavu ili Mi ne možemo na vrijeme isporučiti Robu jer niste dali odgovarajuće upute za isporuku ili druge informacije, u tom trenutku:
(a) rizik povezan s takvom Robom prijeći će na Vas;
(b) Roba će se smatrati isporučenom;
(c) Robu možemo čuvati do stvarne isporuke, a u tom slučaju Vi ćete biti odgovorni za sve povezane troškove i izdatke (uključujući, bez ograničenja, pohranu i osiguranje); i
(d) ukupna cijena Robe zajedno s bilo kojim iznosima koji će se primijeniti u skladu s uvjetom 3.2 odmah dospijeva na naplatu.
4.5 Naša odgovornost za neisporučivanje Robe ograničena je na ponovnu isporuku Robe u razumnom roku ili izdavanje knjižnog odobrenja uz bilo koji račun izdan za takvu Robu.
4.6 Podložno ostalim odredbama ovih Uvjeta, nećemo biti odgovorni ni za koji gubitak (uključujući gubitak dobiti), troškove, štete, naknade ili izdatke koji su izravno ili neizravno uzrokovani bilo kakvim kašnjenjem u isporuci Robe niti će Vam bilo koje kašnjenje dati pravo na raskidanje ili povlačenje iz Ugovora, osim ako takvo kašnjenje ne prelazi sto i osamdeset (180) dana.

​​​​​​​