1. Nazaj na domačo stran
  2. Pravno | Pogoji

1. Razlaga
V teh prodajnih pogojih (v nadaljevanju »Pogoji«):
»Pogodba« pomeni pogodbo med nami in vami za dobavo blaga, ki se oblikuje na podlagi vašega pisnega sprejetja naše ponudbe ali drugače s pisnim ali ustnim dogovorom med nami in vami, ki vključuje te pogoje in morebitne posebne pogoje;
»Blago« pomeni izdelke, za katere je dogovorjeno v pogodbi, da vam jih dobavimo;
»Posebni pogoji« so vsi posebni pogoji, ki se nanašajo na dobavo blaga k vam, ki jih vsebuje naša ponudba oz. so navedeni v naši ponudbi ali so drugače določeni v pisnem sporazumu med nami in vami. V primeru kolizije med temi in posebnimi pogoji, prevladajo posebni pogoji;
»Mi/nas« pomeni podjetje Kenwood Limited (registracijska številka podjetja 0872044) s sedežem na naslovu New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH; in
»Vi/vaš« pomeni osebo ali podjetje, ki kupuje blago od nas.
 
2. Naročila
2.1 Pogodba temelji na teh pogojih, vključno z vsemi morebitnimi posebnimi pogoji, brez vseh drugih pogojev in določil, in nobena sprememba katere koli določbe pogodbe ne velja, razen če je v pisni obliki in podpisana s strani ali v imenu vsakega od nas in vas. Da bi se izognili dvomu, sprejetje vašega naročila ne pomeni sprejetja morebitnih drugih pogojev, ki spremljajo ali potrjujejo takšno naročilo.
2.2 Vsakršna ponudba se izda na podlagi tega, da ne bo sklenjena nobena pogodba, dokler ne sprejmete naše ponudbe v pisni obliki ali dokler z vami ne sklenemo pisnega dogovora.
2.3 Pogoji, ki jih vsebuje vsakršna ponudba, bodo običajno ostali nespremenljivi, če je pogodba v zvezi z njo sklenjena v osemindvajsetih (28) dneh od datuma ponudbe, pod pogojem, da je prej nismo umaknili.
2.4 Do vas nimamo nobene odgovornosti, dokler ne prejmemo vašega pisnega sprejema ponudbe ali drugače sklenemo pisnega sporazuma z vami.
2.5 Vse nasvete ali priporočila, ki jih podamo mi ali naši zaposleni, zastopniki ali podizvajalci v zvezi z blagom in ki niso pisno potrjena, se v celoti upoštevajo na vašo lastno odgovornost in ne odgovarjamo za noben nasvet ali priporočilo, ki ni tako potrjeno.
 
3. Cene in plačila
3.1 Cene, ki vam bodo zaračunane, bodo veljavne na datum odpreme. Napake in opustitve v zvezi s katero koli ceno lahko popravimo v razumnem času.
3.2 Vse cene so brez davka na dodano vrednost, zavarovanja in stroškov nakladanja, razkladanja in namestitve, vse te zneske pa boste plačali dodatno, ko boste morali plačati blago.
3.3 Za blago ali kakršen koli obrok blaga vam lahko izstavimo račun kadar koli po dobavi blaga ali katerem koli obroku blaga, plačilo za blago pa se izvede v valuti, v kateri vam izdamo račun, v tridesetih (30) dneh od našega računa.
3.4 Čas za plačilo je bistvenega pomena in nezmožnost plačila v skladu s temi pogoji nam daje pravico, brez poseganja v naše pravice do odškodnine, da prekinemo dobavo blaga ali prekličemo pogodbo in vse druge veljavne pogodbe, ki jih imamo z vami.
3.5 Poleg naših pravic na podlagi pogoja 3.4 ste dolžni plačati obresti (zaračunane mesečno) na vse neporavnane zneske (tako pred sodbo kot po njej) po stopnji treh odstotkov (3 %) nad osnovno obrestno mero banke Barclays Bank Plc trenutno v veljavi, obračunava se dnevno do plačila.
 
4. Dostava
4.1 Čas dostave ni bistvo pogodbe in morebitni navedeni datumi dostave so le okvirni. Pridržujemo si pravico do podaljšanja časov dostave za razumna obdobja, če je zamuda posledica dogodka, ki je izven našega razumnega nadzora (»dogodek višje sile«).
4.2 Če potrebujete predhodno obvestilo o približnem času dostave, mora biti to pisno navedeno v vašem naročilu.
4.3 Kraj dostave je vaš običajni kraj poslovanja.
4.4 Če iz kakršnega koli razloga ne sprejmete dostave blaga, ko je pripravljeno za dostavo, ali če blaga ne moremo dostaviti pravočasno, ker niste navedli ustreznih navodil za dostavo ali drugih informacij, takrat:
(a) bo tveganje za takšno blago prešlo na vas;
(b) se bo blago štelo za dostavljeno;
(c) blago lahko hranimo do dejanske dostave in v tem primeru boste odgovorni za vse povezane stroške in izdatke (vključno, brez omejitev, s shranjevanjem in zavarovanjem); in
(d) polna cena blaga skupaj z morebitnimi zneski, ki jih je treba uporabiti v skladu s pogojem 3.2, takoj zapade v plačilo.
4.5 Naša odgovornost za nedobavo blaga je omejena na ponovno dostavo blaga v razumnem času ali izdajo dobropisa na račun, ki je bil izdan za takšno blago.
4.6 V skladu z drugimi določbami teh pogojev ne odgovarjamo za nobeno izgubo (vključno z izgubljenim dobičkom), stroške, škodo, dajatve ali izdatke, ki jih neposredno ali posredno povzroči kakršna koli zamuda pri dostavi blaga, prav tako vam nobena zamuda ne daje pravice do prekinitve ali razveljavitve pogodbe, razen če taka zamuda presega stoosemdeset (180) dni.

​​​​​​​