1. Zpět na domovskou stránku
  2. NutriBullet | Všeobecné podmínky

1. Interpretace

 
V těchto podmínkách prodeje (dále jen „podmínky“):
„Smlouva“ znamená smlouvu mezi námi a vámi o dodávce zboží, která vznikne na základě vašeho písemného přijetí naší cenové nabídky nebo jinak na základě písemné či ústní dohody mezi vámi a námi, která zahrnuje tyto podmínky a jakékoli zvláštní podmínky.
„Zbožím“ se rozumí produkty, které jsou dohodnuty ve smlouvě a které vám máme dodat.
„Zvláštní podmínky“ znamenají všechny konkrétní podmínky týkající se dodávky zboží, které jsou obsaženy v naší cenové nabídce nebo jsou jinak uvedeny v písemné smlouvě mezi námi a vámi. V případě rozporu mezi těmito podmínkami a zvláštními podmínkami platí zvláštní podmínky.
„My/nás“ znamená společnost Kenwood Limited (identifikační číslo společnosti 0872044) se sídlem na adrese New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH.
„Vy/vaše“ označuje osobu, firmu nebo společnost, která od nás zboží nakupuje
 
2. Objednávky
 
2.1 Smlouva bude plněna na základě těchto podmínek, včetně jakýchkoli zvláštních podmínek, s vyloučením všech ostatních podmínek a nebude platit žádný dodatek nebo změny jakéhokoli ustanovení smlouvy, pokud nebudou vyhotoveny písemně a podepsány oběma smluvními stranami (tedy námi i vámi). Aby se předešlo pochybnostem, přijetí vaší objednávky naší společností nebude znamenat přijetí jakýchkoliv podmínek doprovázejících nebo uvedených na takové objednávce.
2.2 Veškeré cenové nabídky se vydávají na principu toho, že žádná smlouva nevznikne, dokud naši cenovou nabídku písemně nepřijmete nebo s vámi jinak neuzavřeme písemnou smlouvu.
2.3 Podmínky obsažené v jakékoli cenové nabídce obvykle zůstanou neměnné, pokud je smlouva ve vztahu k nim uzavřena do dvaceti osmi (28) dnů od data cenové nabídky, pokud jsme ji dříve neodvolali.
2.4 Nebudeme vůči vám nijak odpovědní, dokud neobdržíme váš písemný souhlas s naší cenovou nabídkou nebo dokud s vámi jinak neuzavřeme písemnou smlouvu.
2.5 Jakékoliv rady nebo doporučení poskytnuté námi nebo našimi zaměstnanci, zástupci nebo subdodavateli v souvislosti se zbožím, které nesou potvrzeny písemně, dodržujete nebo na základě nich jednáte zcela na vlastní riziko a my neneseme odpovědnost za jakákoliv doporučení nebo rady, které nejsou takto potvrzeny
 
3. Ceny a platba

 
3.1 Budou vám fakturovány ceny aktuální k datu odeslání. Chyby a opomenutí v souvislosti s jakoukoli cenou v přiměřené době opravíme.
3.2 Všechny ceny jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty, pojištění a nákladů na nakládku, vykládku a instalaci, přičemž všechny takové částky zaplatíte navíc, když nastane datum splatnosti za zboží.
3.3 Můžeme vám fakturovat zboží nebo jakoukoli splátku zboží kdykoli po doručení zboží nebo jakékoli splátky zboží a platba za zboží bude provedena v měně, v níž vám bude fakturována, do třiceti (30) dnů od vystavení naší faktury.
3.4 Čas pro zaplacení je zásadní a nezaplacení v souladu s touto podmínkou nás opravňuje, aniž by tím byla dotčena naše práva na náhradu škod, k pozastavení dodávek zboží nebo zrušení smlouvy a jakýchkoli dalších aktuálních smluv, které s vámi můžeme mít uzavřené.
3.5 Kromě našich práv v souladu s podmínkou 3.4 nesete odpovědnost za úhradu úroků (sloučených měsíčně) z veškerých nevyrovnaných částek (jak před, tak po rozsudku) ve výši tří procent (3 %) nad základní sazbou banky Barclays Bank Plc po dobu platnosti, které je splatné každý den až do provedení platby.

4. Dodání
 
4.1 Čas dodání není podstatou smlouvy a jakékoli uvedené datum dodání je pouze odhadem. Vyhrazujeme si právo přiměřeně prodloužit dobu dodání, pokud je zpoždění způsobeno událostmi mimo naši přiměřenou kontrolu („zásah vyšší moci“).
4.2 Pokud požadujete informace předem o přibližné době doručení, je nutné to písemně uvést při zadávání objednávky.
4.3 Místem dodání bude vaše obvyklé místo podnikání.
4.4 Pokud z nějakého důvodu nepřijmete zboží, když je připraveno k dodání, nebo nejsme schopni dodat zboží včas, protože jste neposkytli příslušné pokyny k doručení nebo jiné informace, pak v tuto chvíli:

(a) riziko spojené s takovým zbožím přechází na vás;
(b) zboží bude považováno za dodané;
(c) zboží můžeme skladovat až do skutečného dodání a v takovém případě budete odpovědní za veškeré související náklady a výdaje (mimo jiné včetně skladování a pojištění); a
d) úplná cena za zboží spolu s veškerými částkami, které mají být uplatněny podle podmínky 3.2, se stává okamžitě splatnou.
4.5 Naše odpovědnost za nedodání zboží je omezena na opětovné dodání zboží v přiměřené době nebo vystavení dobropisu proti faktuře vystavené za takové zboží.
4.6 V souladu s ostatními ustanoveními těchto podmínek nebudeme odpovědní za žádné ztráty (včetně ztráty zisku), náklady, škody, poplatky nebo výdaje způsobené přímo či nepřímo zpožděním dodávky zboží a nebudete oprávněni ukončit nebo zrušit smlouvu, pokud délka tohoto zpoždění nepřesáhne sto osmdesát (180) dnů.

​​​​​​​