1. Späť na domovskú stránku
  2. Obchodne Podmienky
PODMIENKY PREDAJA 

PODMIENKY PREDAJA

Táto smernica stanovuje podmienky používania webovej stránky www.delonghi.com spoločnosti De'Longhi Appliances Srl com sede social em Via L. Seitz 47, 31100 Treviso ("Spoločnosť"), najmä potom objednávanie produktov ("Produkty") a služieb ("Služby ") De'Longhi skupiny.

Než začnete využívať našu webovú stránku a objednávať naše Produkty a Služby, starostlivo si prosím prečítajte tieto všeobecné podmienky predaja ("Podmienky").
Používaním našej webovej stránky pre akúkoľvek objednávku vyjadrujete svoj súhlas s tým, že ste týmito Podmienkami viazaní.

Upozorňujeme, že ponúkame široký sortiment Produktov a Služieb, ktorých popis na webovej stránke sa môže od skutočných produktov líšiť, pokiaľ ide o farbu, tvar a veľkosť, a niekedy sa na ne vzťahujú ďalšie podmienky. V takom prípade budete o tejto skutočnosti príslušne informovaní.

1. Všeobecne

1.1. Tieto Podmienky sa vzťahujú na využívaní webovej stránky a zároveň na všetky ponuky a zmluvy uzavreté prostredníctvom webovej stránky Spoločnosti.

1.2. Termín "Zákazník" označuje akúkoľvek osobu, ktorá navštívi našu webovú stránku, a akúkoľvek fyzickú, ktorá sa spoločnosťami zo De'Longhi skupiny, vrátane Spoločnosti, vstúpi do zmluvného vzťahu. Termín "Spotrebiteľ" označuje akúkoľvek fyzickú osobu v zmysle definície uvedenej v § 52 odst. 4 slovenského občianskeho zákonníka.

1.3. V súvislosti s významnými udalosťami si Spoločnosť vyhradzuje právo vykonávať akékoľvek zmeny na svojej webovej stránke, vo svojich vyhláseniach a svojich podmienkach, vrátane týchto Podmienok. Spoločnosť bude o zmene Podmienok informovať zaslaním e-mailu na adresu, ktorú Zákazník uviedol v registračnom formulári, obsahujúcim príslušné informácie a prehľad zmien Podmienok. Zmena týchto Podmienok bude oznámená najneskôr 30 dní pred začiatkom uplatňovania zmenených Podmienok. V prípade, že Zákazník nové Podmienky neprijme, je povinný túto skutočnosť oznámiť Spoločnosti do 30 dní od dátumu oznámenia zmeny Podmienok. Zákazník je viazaný Podmienkami platnými v čase, keď si zákazník objedná Produkty od Spoločnosti alebo od niektorej spoločnosti zo skupiny De'Longhi.

1.4. Ak niektorá časť týchto Podmienok je alebo sa stane neplatnou alebo nevynútiteľnú z akéhokoľvek dôvodu, bude táto časť považovaná za oddeliteľnú a platnosť a vynútiteľnosť ostatných podmienok tým zostane nedotknutá.

1.5 Zákazník musí byť pri objednávaní Produktov a Služieb na webovej stránke starší ako 18 rokov. Ak je Zákazník mladší ako 18 rokov, môže naša Služby využívať iba so zapojením svojho rodiča alebo opatrovníka. V prípade, že Zákazník robí objednávku pre inú osobu, je zodpovednosťou Zákazníka sa uistiť, že zamýšľaný príjemca dosiahol vhodného veku na prehliadanie a využívanie Produktu alebo Služby.

2. Váš účet. Objednávky. Ponuka, dostupnosť a prijatie ponuky Spoločnosťou

2.1. Používanie webovej stránky je možné v prípade, že IT systém využívaný Zákazníkom spĺňa aktualizované minimálne technické požiadavky [napr. Internet Explorer 10, Chrome 75 alebo Firefox 60 alebo novší, musia mať povolený JavaScript a technické cookies a mať k dispozícii internetové pripojenie].

2.2. Ak chce Zákazník zadať objednávku, musí vstúpiť na webovú stránku https://www.nutribullet.com/sk-sk, vybrať Produkty alebo Služby a potom zvoliť spôsob platby. Zákazník môže objednávky zadávať ako "užívateľ - hosť" alebo prostredníctvom registrácie svojho profilu na webovej stránke. Registrácia Zákazníkovi umožňuje používať prihlasovacie údaje (užívateľské meno a heslo) zvolenej pri prvej registrácii pri následných objednávkach na webovej stránke.

2.3. Pri využívaní služieb našej webovej stránky je Zákazník povinný uchovávať údaje k svojmu účtu a heslo v tajnosti a obmedziť prístup na svoj počítač. V rozsahu, v akom to umožňujú platné právne predpisy, je Zákazník zodpovedný za využívanie webovej stránky Spoločnosti v súlade s platnými právnymi predpismi a Podmienkami a ďalej je povinný dodržiavať zákaz poskytovania nelegálneho obsahu. Zákazník je povinný bezodkladne informovať Spoločnosť, ak má zákazník dôvod sa domnievať, že jeho heslo je známe inej osobe alebo bolo alebo je využívané nepovoleným spôsobom.

2.4. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby údaje poskytnuté Spoločnosti boli správne a úplné, informovať nás v prípade, že nastanú akékoľvek zmeny, a aktualizovať informácie poskytnuté Spoločnosti v príslušnej časti webovej stránky. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služby, zrušiť účet, odstrániť alebo upraviť obsah v prípade, že Zákazník porušuje právne predpisy, tieto Podmienky alebo iné príslušné podmienky, smernice alebo vyhlásenia.

2.5. Zadaním objednávky vyjadruje Zákazník záujem o nákup Produktu a / alebo Služby v súlade s týmito Podmienkami. Objednávka prostredníctvom webovej stránky predstavuje ponuku a nezakladá dohodu o nákupe Produktu alebo Služby. Prvý e-mail zaslaný Zákazníkovi je len potvrdením doručenia ponuky.

2.6. Ponuka Zákazníka je prijatá a so Zákazníkom je uzavretá dohoda ( "Zmluva") až v okamihu, keď je Produkt (Produkty) Zákazníkovi odoslaný a / alebo ich Zákazníkovi sprístupnená Služba a Zákazník dostane súvisiace e-mail potvrdzujúci vybavenie objednávky zadanej Zákazníkom.

2.7. Vybavenie všetkých objednávok závisí od dostupnosti a potvrdení objednávkové ceny a množstva Produktov a Služieb zahrnutých v objednávke. Doba expedície sa môže líšiť v závislosti od dostupnosti a všetky záruky a vyhlásenia sú orientačné, pretože čas dodania môže byť ovplyvnený oneskorením na strane doručovateľa alebo zásahom vyššej moci.

2.8. Produkty a Služby sa predávajú v množstvách zodpovedajúcich bežným potrebám priemernej domácnosti. Vyhradzujeme si právo obmedziť dostupnosť Produktov a Služieb a prijímanie objednávok v závislosti na množstve.
​​​​​​


 
3. Ceny a platby

3.1. Všetky ceny Produktov a Služieb sú uvedené v EUR a zahŕňajú všetky príslušné dane, vrátane DPH. Fakturovanej ceny sú ceny aktuálne k dátumu vybavenie objednávky.

3.2. Hoci sa Spoločnosť snaží zabezpečiť, aby podrobné údaje, popisy a ceny všetkých Produktov a Služieb, ktoré sú zverejňované na jej webovej stránke, boli presné, napriek tomu môže dôjsť k chybám. Ak Spoločnosť nájde chybu v cene objednaných Produktov alebo Služieb, informácie o tejto chybe a zároveň informácie o správnej cene Spoločnosť bezodkladne zašle Zákazníkovi. V takom prípade môže Zákazník zadanú objednávku znovu potvrdiť za správnu cenu, alebo ju zrušiť. Pokiaľ nedôjde k potvrdeniu prijatia správnej ceny ani zrušenie objednávky zo strany Zákazníka do 7 (siedmich) dní od poskytnutia informácií, bude Spoločnosť objednávku považovať za zrušenú a o tejto skutočnosti bude Zákazníka informovať.

3.3. Uvedené ceny nezahŕňajú náklady na dopravu, pokiaľ nie je uvedené inak. Čiastka uvedená na stránke „kontrola objednávky“ a potvrdená e-mailom neskôr, predstavuje celkovú sumu, ktorú má zákazník zaplatiť za objednané produkty, vrátane všetkých daní, odvodov, environmentálnych príspevkov a nákladov na dopravu, ak nejaké existujú.

3.4. Spoločnosť môže podľa potreby ponúkať propagačné zľavové kódy, ktoré možno využiť pre nákupy všetkých alebo niektorých konkrétnych Produktov alebo Služieb prostredníctvom tejto webovej stránky. Všetky súvisiace osobitné podmienky budú zverejnené v čase realizácie.

3.5. K nákupu Produktov alebo Služieb musí mať Zákazník k dispozícii platnú kreditnú alebo debetnú kartu alebo inú platobnú metódu akceptovanú Spoločnosťou a skupinou De'Longhi a ďalej dostatočné finančné prostriedky na pokrytie ceny nákupu Produktov a Služieb. Spoločnosť si ponecháva právo odmietnuť požiadavku Zákazníka, ktorý túto podmienku nespĺňa. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť požiadavku Zákazníka po overení poskytnutých údajov, ktoré musia byť správne a presné.

3.6. Po prevzatí objednávky Zákazníka Spoločnosť vykonáva štandardné kontrolu platobnej karty Zákazníka pred autorizáciou, aby sa uistila, že je k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na vykonanie nákupu Produktu. Produkty sa expedujú až v okamihu, keď je táto kontrola pred autorizáciou dokončená s kladným výsledkom. Suma vo výške objednávky bude z karty odpísaná, akonáhle bude objednávka prijatá na vybavenie. Ak nie je možné sumu z karty odpísať do 5 (piatich) dní od dátumu, kedy Spoločnosť objednávku potvrdí, bude objednávka Zákazníka automaticky zrušená a Spoločnosť o tom bude Zákazníka informovať.

3.7. Ku každej dokončenej objednávke vystaví Spoločnosť alebo príslušná spoločnosť zo skupiny De'Longhi faktúru s údajmi poskytnutými Zákazníkom počas nákupu, ktorá bude zaslaná Zákazníkovi e-mailom po potvrdení odoslaní Produktov (alebo sprístupnenie Služby), alebo bude k dispozícii na stiahnutie priamo z príslušnej webovej stránky v profile Zákazníka.


4. Dodávka

4.1. Dodacia adresa uvedená Zákazníkom bude považovaná za správnu adresu pre dodanie Produktov a Služieb.

4.2. Pokiaľ si Zákazník praje objednať produkty, ktoré je potrebné zaslať na rôzne adresy, odošle Zákazník objednávkové formuláre pre každú adresu zvlášť.

4.3. Spôsoby doručenia, priemerná doba doručenia a ceny, ktoré naša spoločnosť ponúka, sú uvedené v príslušnej sekcii webovej stránky. Dodacia lehota je orientačná a všetky uvedené termíny dodania alebo expedície budú plnené v súlade s slovenským právom. V prípade, že sa dodávka oneskorí z dôvodu udalosti, ktorú nemôžeme pri vynaložení primeraného úsilia ovplyvniť, bude dodacia lehota predĺžiť o obdobie vyžadované na riadne dodanie objednaného Produktu.

4.4. Ak Produkt v čase objednávky už nie je dostupný na sklade a na webovej stránke je chybne uvedený ako dostupný, môže dôjsť k predĺženiu doby vybavovania objednávky alebo jej zrušenie, o čom bude Zákazník bezodkladne informovaný.

4.5. Pri doručení Produktov kuriérskou službou by mal Zákazník skontrolovať, či počet doručených balíkov zodpovedá počtu uvedenému v prepravnom doklade a či nie sú obaly poničené, poškodené alebo mokré. Zákazník by mal akékoľvek poškodenie obalov alebo Produktov nahlásiť kuriérovi a zároveň nás informovať na tejto e-mailovej adrese: zakaznickalinka@delonghigroup.com.

4.6. S použitím užívateľského mena a hesla má Zákazník prístup k prehľadu objednávok vo svojom profile, kde môže sledovať proces spracovania objednávok v reálnom čase, a to podľa nasledujúcich oznámenia:
• objednávka / platba zamietnutá: platba Zákazníka zlyhala;
• čakáme na platbu: Zákazník zadal objednávky, ale zrušil ich pred uskutočnením platby;
• doručenie objednávky: objednávka bola doručená;
• potvrdenie prijatia objednávky: ponuka Zákazníka na nákup Produktov alebo Služieb bola prijatá;
• objednávka sa pripravuje: sa začal proces prípravy objednaných produktov a organizácie doručenie balíčka kuriérskou službou;
• objednávka odoslaná: Produkty si vyzdvihla kuriérskou služba a doručí ich na adresu uvedenú Zákazníkom; od tohto okamihu môže Zákazník sledovať svoj balíček na webovej stránke dopravcu.

4.7 V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa stavu objednávky môže Zákazník kontaktovať Oddelenie služieb pre zákazníkov na e-mailovej adrese zakaznickalinka@delonghigroup.com a telefónnom čísle +421 233 057 876.

4.8. Produkty a Služby budú dostupné iba na území Slovenské republiky.

5. Nebezpečenstvo škody na veci a vlastnícke právo

5.1. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na Zákazníka okamihom dodanie Produktov na dodaciu adresu uvedenú v objednávke.

5.2. Vlastnícke právo prechádza na Zákazníka po zaplatení Produktov.

6. Zásady vrátenia tovaru / Vrátenie produktov

6.1. Spotrebitelia môžu odstúpiť od Zmluvy bez postihu a bez uvedenia dôvodu do 30 dní od dodania daného Produktu. Pre odstúpenie v tejto lehote je dostačujúca zaslať vyhlásenie o odstúpení od Zmluvy na našu e-mailovú adresu:
zakaznickalinka@delonghigroup.com. Následne by Spotrebiteľ vráti zakúpený Produkt na adresu pre vrátenie tovaru uvedenú na sprievodné faktúre, a to do 30 dní od dátumu odstúpenia od zmluvy. Uplatnenie práva na odstúpenie dôjde v súlade s "Informáciami na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy", ktoré sú priložené k týmto Podmienkam. Za vrátenie položiek nebudú účtované žiadne poplatky, pokiaľ sa vrátenie uskutoční v súlade s našimi pravidlami vrátenia.


6.2. Produkt bude vrátený v pôvodnom stave a obale, podľa pokynov Spoločnosti k vrátenie tovaru, ktoré sú priložené k zásielke, spoločne so záručnými kartami, príručkami, doplnky a zľavou alebo produkty dodanými zadarmo. V tejto záležitosti môže Spotrebiteľ tiež kontaktovať našu spoločnosť telefonicky na čísle: +421 233 057 876. Toto telefónne číslo je k dispozícii od pondelka do piatku od 8 do 18 hodiny.

6.3. Príslušná spoločnosť skupiny De'Longhi najneskôr do 30 dní od dátumu doručenia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od Zmluvy vráti Spotrebiteľovi všetky vykonané platby, vrátane nákladov na dodanie Produktu. Vrátenie platby bude vykonané rovnakou platobnou metódou, ktorú využil Spotrebiteľ. Vrátenie platby uskutočnené Spotrebiteľom môže byť odložiť do okamihu, kedy je Produkt vrátený, alebo Spotrebiteľ predloží doklad jeho odoslaní späť, podľa toho, čo nastane skôr. Po doručení vráteného Produktu v súlade s Podmienkami bude vystavená opravná faktúra na príslušnú čiastku. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Produktu v dôsledku jeho používanie spôsobom, ktorý bol nad rámec krokov potrebných na posúdenie povahy, vlastností a funkčnosti Produktu.

7. Práva z chybného plnenia

7.1. Zákazník dodané produkty ihneď po prevzatí skontroluje, aby zistil, či nemajú zjavné chyby alebo nezodpovedajú Zmluve, a v situácii zákazník toto bezodkladne oznámi Spoločnosti. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia beží od okamihu dodania Produktu Zákazníkovi.

7.2 Práva vyplývajúce z chybného plnenia by mala byť uplatnená v súlade s podmienkami uvedenými v dokumentoch informujúcich o týchto právach a priložených k Produktu. Pre využitie podmienok poskytnutej záruky Produkty by Zákazník mal kontaktovať naše Oddelenie služieb pre zákazníkov na telefónnom čísle: +421 233 057 876 alebo elektronicky na adrese: zakaznickalinka@delonghigroup.com a uviesť číslo faktúry a dátum jej vystavenia, prípadne príslušný kód zadanej objednávky. Oddelenie služieb pre zákazníkov poskytne všetky informácie o tom, ako ohľadom záruky postupovať.

7.3. Spoločnosť dodáva Produkty bez vád. Ak Produkt nespĺňa podmienky zmluvy, má Zákazník právo zadarmo uplatniť práva z chybného plnenia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto práva sú priznané v prípade, že je vada odhalená do 2 (dvoch) rokov od nákupu Produktu cez internet a je oznámená Spoločnosti do 2 (dvoch) mesiacov od jej zistenia.

7.4. Zákazník nie je oprávnený Produkt ani žiadnu jeho časť, u ktorej sa zistí vada, opraviť alebo nahradiť a nárokovať si náhradu príslušných prepravných nákladov v nasledujúcich situáciách a v súlade so zákonnými ustanoveniami:
a) produkt bol opravený alebo upravený osobami inými ako výrobcom alebo inou poverenou osobou; a / alebo
b) nevyhovujúca povaha Produktu sa prejavila po dvoch (2) rokoch od okamihu dodania Produktu a / alebo žiadosť o opravu alebo náhradu chybného Produktu, predložená podľa predchádzajúceho odseku, bola odoslaná po dvoch (2) mesiacoch od zistenia chyby; a / alebo
c) vady sú spôsobené (úplne alebo čiastočne) nevhodným použitím, nevhodným uskladnením, údržbou alebo inštaláciou, prípadne nedodržaním pokynov výrobcu pripojených k Produktu.

7.5. Opravy alebo výmeny budú vykonané v primeranej lehote po predložení žiadosti a nespôsobí Zákazníkovi vážne problémy, s ohľadom na povahu Produktu a účel, pre ktorý bol zakúpený.

7.6. Všetky sťažnosti budú vybavené do 30 (tridsiatich) dní od ich doručenia.

7.7 Žiadne ustanovenie týchto Podmienok neobmedzuje práva Zákazníkov ani Spotrebiteľov podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, vrátane práv vyplývajúcich z ustanovení upravujúcich práva z chybného plnenia podľa občianskeho zákonníka.

8. Obmedzenie zodpovednosti

8.1. Spoločnosť vynakladá všetko úsilie na to, aby zabezpečila nepretržitú a bezproblémovú dostupnosť svojich služieb. Nemožno ju však vždy zaručiť vzhľadom na povahu internetového systému, z dôvodu technických odstávok alebo obmedzenia, ktoré môžu nastať, napríklad v súvislosti s opravami, údržbou alebo zavádzaním nových služieb a v ďalších prípadoch. Spoločnosť vynaloží všetko úsilie na to, aby obmedzila počet a trvanie takých odstávok alebo obmedzenia.

8.2. Naše Spoločnosť nenesie voči Zákazníkovi, ktorý nie je Spotrebiteľom, zodpovednosť za žiadne oneskorenie alebo chybné plnenie, ku ktorému dôjde z akéhokoľvek dôvodu, ktorý pri vynaložení primeraného úsilia nemôžeme ovplyvniť, a v žiadnom prípade za (i) ujmy, ktoré neboli spôsobené porušením zo strany našej spoločnosti, ani za (ii) obchodné straty (vrátane ušlého zisku, príjmov, straty zákaziek, predpokladaných úspor, údajov, goodwill alebo zbytočne vynaložených výdavkov), ani za (iii) nepriame alebo následné ujmy, ktoré nemohla predvídať žiadna zo zmluvných strán v čase , keď zmluva o predaji produktov s našou spoločnosťou vznikala. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na fyzické osoby nakupujúci Produkty alebo Služby na účely priamo súvisiace s ich obchodnou alebo odbornou činnosťou.

8.3. Tieto Podmienky nijako neovplyvňujú zákonné právo Spotrebiteľa nechať si zaslať tovar alebo poskytnúť služby v primeranej lehote, alebo si nechať vrátiť peniaze, ak objednaný tovar alebo služby nie je možné dodať v primeranej lehote z dôvodu, ktorý nemôžeme pri vynaložení primeraného úsilia ovplyvniť.

8.4. Zodpovednosť voči Zákazníkovi, ktorý nie je Spotrebiteľ, však bude obmedzená výškou kúpnej ceny výrobku. Naša Spoločnosť v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za nepriame škody.

8.5. Obmedzenie zodpovednosti v dohode so Zákazníkom by sa malo obmedzovať na to, čo možno zákonne vylúčiť. Žiadna časť týchto Podmienok však neobmedzuje ani nevylučuje zodpovednosť za klamlivé vyhlásenia, úmrtia alebo zranenia osoby spôsobené hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným pochybením.
​​​​​​​


9. Rozhodné právo a súdna príslušnosť

9.1. Tieto Podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a podľa právneho poriadku Slovenskej republiky sa tiež vykladajú.

9.2. Akékoľvek nezhody sa pokúsime vyriešiť rýchlo a efektívne. Spotrebiteľ môže vzniesť nárok na uplatnenie práv na ochranu spotrebiteľa v súvislosti s týmito Podmienkami v Českej republike alebo v krajine EÚ, kde Spotrebiteľ žije.

9.3. Európska komisia poskytuje možnosť mimosúdneho postupu riešenia sporov: riešenie sporov online (anglicky: Online Dispute Resolution). Zoznam poverených orgánov je uvedený na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Poštová adresa Spoločnosti je: Křižíkova 237 / 36a, vchod C, 186 00 Praha 8.

9.4 Ďalšie informácie o možnosti využitia mimosúdneho spracovania sťažnosti, nápravných opatreniach a pravidlách prístupu k tomuto konaniu sú k dispozícii v kanceláriách a na webových stránkach sociálnych organizácií, ktorých zákonné povinnosti zahŕňajú ochranu spotrebiteľa, au Slovenskej obchodnej inšpekcie na internetovej adrese: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

9.5 Aktuálne Podmienky sú zverejnené na webovej stránke a Zákazníkovi môžu byť doručené elektronicky (na e-mailovú adresu uvedenú v účte Zákazníka) bez ďalšieho poplatku.

10. EET - Elektronická evidencia tržieb

10.1 Informácie týkajúce sa EET - elektronickej evidencie tržieb bude Spoločnosť Zákazníkovi zasielať prostredníctvom e-mailu.

 
11. Vyššia moc

11.1 Spoločnosť nenesie zodpovednosť za chybné alebo oneskorené plnenie svojich povinností podľa týchto Podmienok priamo alebo nepriamo spôsobené okolnosťami, ktoré Spoločnosť nemohla pri vynaložení primeraného úsilia ovplyvniť, najmä zásahy vyššej moci, zemetrasením, požiare, povodňami, vojnami, občianskymi alebo vojenskými nepokojmi, teroristickými činmi, sabotážou, štrajkami, epidémiami, výtržnosťami, výpadky elektrickej energie, výpadky počítačov a všetkými ďalšími okolnosťami, ktoré Spoločnosť nemohla pri vynaložení primeraného úsilia ovplyvniť a ktoré mohli spôsobiť prerušenie, stratu alebo poruchu verejných služieb, dopravy, počítačových (hardvér a softvér) alebo telefonických komunikačných služieb, nehodami, pracovnými spormi, zásahy civilných alebo vojenských orgánov, zásahy vlády alebo nemožnosťou zabezpečiť pracovnú silu, materiál, vybavenie alebo dopravu.

12. Firemné údaje

Upozorňujeme, že firemné údaje Spoločnosti sú nasledovné:
De'Longhi Appliances Srl, so sídlom Via L. Seitz 47, 31100 Treviso, základné imanie 200 000 Sk úplne splatený.

13. Spracovanie osobných údajov

13.1. Spracovanie osobných údajov Zákazníkov prebieha v súlade so zásadami stanovenými v Vyhlásenie o ochrane súkromia.

 
ZÁKAZNÍCKY ÚČET
Pri využívaní akýchkoľvek služieb webovej stránky je Zákazník povinný zabezpečiť ochranu svojho účtu a hesla a obmedziť prístup k svojmu počítaču a v rozsahu, ktorý umožňuje zákon, Zákazník súhlasí s prevzatím zodpovednosti za všetky aktivity, ktoré prebiehajú na jeho účte alebo pod jeho heslom. Zákazník podnikne všetky potrebné kroky k tomu, aby zabezpečil ochranu svojho hesla, a bude bezodkladne informovať Spoločnosť v prípade, že má dôvod sa domnievať, že jeho heslo je známe inej osobe alebo je využívané nepovoleným spôsobom, prípadne je také využitie pravdepodobné.
Zákazník je povinný zabezpečiť, aby údaje poskytnuté Spoločnosti boli správne a úplné, informovať nás v prípade, že sa poskytnuté údaje akokoľvek zmení. Zákazník môže využiť prístup k údajom poskytnutým našej spoločnosti a tieto údaje môže aktualizovať, vrátane nastavenia účtu, v príslušnej časti webovej stránky.
Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služby, zrušiť účet, odstrániť alebo upraviť obsah v prípade, že Zákazník porušuje právne predpisy alebo tieto Podmienky.

 
Informácie na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy zo strany Spotrebiteľa
A. Pokyny k odstúpeniu od zmluvy
 
Právo na odstúpenie od zmluvy
Vážený spotrebiteľ,
od tejto zmluvy môžete odstúpiť do 30 dní bez uvedenia dôvodu.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa, keď fyzicky prevezmete tovar do svojho vlastníctva vy alebo tretia osoba odlišná od prepravcu, ktorú ste určili.
K uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy musíte informovať spoločnosť o svojom rozhodnutí od tejto zmluvy odstúpiť jednoznačným vyhlásením (napr. Listom zaslaným poštou na adresu De'Longhi Appliances Srl, so sídlom Via L. Seitz 47, 31100 Treviso Taliansko, e-mailom na adresu zakaznickalinka@delonhigroup.com) alebo telefonicky na čísle +421 233 057 876. Môžete využiť priložený vzorový formulár odstúpenie od zmluvy, čo však nie je povinné.
Aby ste od zmluvy odstúpili v stanovenej lehote, stačí, keď svoje oznámenie ohľadom uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy odošlite pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Účinky odstúpenia od zmluvy

Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na dopravu, pokiaľ nejaké sú (s výnimkou doplnkových nákladov vyplývajúcich z výberu doručenia iného ako najlacnejšieho typu štandardného doručenia, ktoré ponúkame) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 30 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí od tejto zmluvy odstúpiť. Vrátenie peňazí vykonáme rovnakou platobnou metódou, ktorú ste použili pre pôvodnú transakciu, ak nebude výslovne dohodnuté inak; v každom prípade vám v dôsledku tohto vrátenia peňazí nevznikne povinnosť hradiť žiadne poplatky.
Vrátenie peňazí môžeme vykonať až v okamihu, keď obdržíme vrátený tovar alebo nám predložíte doklad o odoslaní tovaru, podľa toho, čo nastane skôr.
Tovar (kompletný produkt vrátane návodu na použitie, doplnkov, pôvodného obalu, originálu alebo kópie faktúry a ďalších sprievodných materiálov) nám zašlite alebo odovzdajte na adrese De'Longhi Appliances Srl, so sídlom Via L. Seitz 47, 31100 Treviso bez zbytočného odkladu, v každom prípade najneskôr do 30 dní odo dňa, keď ste nám oznámili, že od tejto zmluvy odstupujete. Lehota je dodržaná v prípade, že tovar odošlete pred uplynutím 30 dní.
Za vrátenie položiek nebudú účtované žiadne poplatky, pokiaľ sa vrátenie uskutoční v súlade s našimi pravidlami vrátenia.
Upozorňujeme, že v každom prípade budeme musieť znášať priame náklady na vrátenie pokazeného alebo nefunkčného tovaru alebo nesprávne odoslaného/vyfakturovaného tovaru.
Za zníženú hodnotu tovaru ste zodpovední len v prípadoch, keď je zníženie hodnoty dôsledkom takého nakladanie s tovarom, ktoré nebolo potrebné na posúdenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 
B. Vzorový formulár odstúpenie od zmluvy
(Tento formulár vyplňte a odošlite iba v prípade, že si prajete odstúpiť od zmluvy)
 
- Komu: [De'Longhi Appliances Srl Via L. Seitz 47, 31100 Treviso]
- Ja / My, .................. ... týmto oznamujem / oznamujeme, že ja / my ............ .. odstupujem / odstupujeme od kúpnej zmluvy ............ .. k tomuto tovaru: ............... ..
- Objednané dňa ............. / Prevzaté dňa ..................
- Meno spotrebiteľa / spotrebiteľov ......................
- Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov ...................
- Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov. ............... ..
- Dátum .........................​​​​​​​